Wanneer wel vermindering energiebelasting?

Meerdere woningen of bedrijven met gezamenlijk één aansluiting
In geval van een bedrijfsverzamelgebouw of meerdere woningen waarbij gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van 1 aansluiting voor gas en elektra kan er mogelijk met succes een vermindering van energiebelasting worden aangevraagd. Voor de beoordeling hiervan is de WOZ-objectafbakening mede bepalend.

Blokverwarming
Van blokverwarming is sprake wanneer aardgas wordt geleverd aan een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie welke meerdere onroerende zaken verwarmt. De afzonderlijke onroerende zaken beschikken zodoende niet over een eigen C.V.-ketel.

Bij blokverwarming wordt warmte geleverd aan meerdere onroerende zaken. Wanneer er per 12 maanden meer dan 170.000 m3 gas aan warmte aan een individuele onroerende zaak wordt geleverd kunt u recht hebben op een vermindering van energiebelasting.

Verbruik boven 10 miljoen kWh en meerjarenafspraak (MJA)
U kunt teruggaaf krijgen als u meer dan 10 miljoen kWh verbruikt en een meerjarenafspraak met de overheid hebt afgesloten ter verbetering van de energie-efficiëntie. U kunt de teruggaaf binnen 13 weken na afloop van het kalenderjaar, waarop de teruggaaf betrekking heeft, bij ons aanvragen.

Zonnepanelen
Over de stroom die je zelf opwekt en terug levert aan uw energiemaatschappij hoeft u geen energiebelasting te betalen.

Één WOZ-object met twee of meer aansluitingen
Het kan voorkomen dat een woning of bedrijfspand dat slechts in gebruik is door 1 huurder/gebruiker meerdere aansluitingen heeft voor gas en electra. Het gezamenlijke verbruik van de verschillende aansluitingen kan namelijk in een andere tariefgroep vallen voor de energiebelasting. Hoe hoger het verbruik hoe lager het tarief. In de Wet is geregeld dat energiebelasting éénmaal voor alle aansluitingen op één WOZ-object mag worden geheven.

Instellingen
Instellingen die voor teruggaaf in aanmerking kunnen komen zijn:

  • instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard
  • charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen
  • algemeen nut beogende instellingen (ANBI)
  • sociale instellingen
  • multifunctionele centra zoals dorpshuizen (met ingang van 1 januari 2006)

Overgestapt van energieleverancier
Als u overstapt van energieleverancier begint u bij de nieuwe leverancier met uw verbruik als het ware weer op de nul stand. Hierdoor kan het voorkomen dat u binnen het jaar bij beide leveranciers in het hoogste tarief voor de energiebelasting valt. Indien het verbruik van beide contracten bij elkaar zou worden opgeteld bestaat de mogelijkheid dat u voor een deel van het verbruik in een lagere tariefgroep voor de energiebelasting kunt vallen. Onze adviseurs onderzoeken of u in dat geval recht heeft op vermindering energiebelasting.

Wanneer geen vermindering energiebelasting?

Zonnepanelen
In de praktijk vindt de saldering van ontvangen en teruggeleverde stroom correct plaats en betaalt u daardoor het juiste bedrag aan energiebelasting. U komt in dat geval niet voor vermindering in aanmerking.

Blokverwarming
Wanneer de afzonderlijke objecten binnen het gebouw, welke is voorzien van blokverwarming, minder gas verbruiken dan 170.000 m3 dan kan komt u niet in aanmerking voor vermindering. Ook indien meer dan 50% van het verbruik bestaat uit warmte opgewekt uit restwarmte (bv. stadsverwarming) dan is eveneens geen recht op vermindering van de energiebelasting.

Particulier

  • Als u als huurder het bedrag voor energieverbruik in de huursom van de woning betaalt dan komt u niet in aanmerking voor de teruggave.
  • Als u eigenaar of huurder bent van een woning of appartement met een eigen aansluiting op gas en elektra komt u niet in aanmerking voor de vermindering energiebelasting.

Ondernemer
U bent eigenaar of huurder van een bedrijfspand (winkel – kantoor etc) met een eigen aansluiting op gas en elektra.

Geen verblijfsfunctie

  • Garageboxen
  • Trappenhuizen
  • Begraafplaatsen